Regulamin Policyjnego Ośrodka Szkoleniowo Wypoczynkowego "KROKUS" w Mielnie ZW NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego

Regulamin obowiązujący od 01.12.2023

1. Ośrodek prowadzi usługi w zakresie zakwaterowania i wyżywienia Policjantów i ich rodzin oraz innych osób nie związanych z resortem.

2. Przyjmowanie gości:

 • Do Ośrodka przyjmowane są osoby posiadające dokument stwierdzające tożsamość, po dokonaniu uprzednio rezerwacji;
 • Gość nie może przekazywać pokoju/domku osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
 • Osoby nie zameldowane mogą przebywać gościnnie w ośrodku od godz. 8.00-22.00. Przebywanie osób niezameldowanych po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój/ domek Gościa na odpłatne dokwaterowanie mu tych osób do pokoju/domku. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi zgodnie z cennikiem obowiązującym w Ośrodku.
 • Ośrodek może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności  poprzez wyrządzenie szkody na mieniu Ośrodka lub mieniu Gościa, szkody na osobie Gościa, pracowników Ośrodka lub innych przebywających w Ośrodku.
 • Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Mielno pobierana jest opłata miejscowa w wysokości 2,80 zł  osoba/ doba- kwota może ulec zmianie.
 • Osoby dokonujące rezerwacji są zobowiązane do wpłaty zaliczki na poczet pobytu w wysokości 550 zł za  osobę dorosłą, 450 zł za dziecko w terminie 7 dni. Zaliczkę należy wpłacić na rachunek bankowy ZW NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego lub do kasy Ośrodka. Brak wpłaty zaliczki w ww. terminie jest jednoznaczne z odwołaniem rezerwacji.
 • Ośrodek zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy za zwrotem dotychczas uiszczonych zaliczek, jeśli wykonanie umowy stanie się niemożliwe lub znacznie utrudnione z przyczyn niezależnych od Ośrodka. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone najpóźniej w terminie 30 dni od daty planowanego rozpoczęcia pobytu w Ośrodku przez gościa. W takim przypadku osobie rezerwującej pobyt nie przysługują w stosunku do Ośrodka żadne roszczenia, z wyjątkiem roszczenia o zwrot uiszczonej zaliczki na poczet pobytu.
 • W przypadku odwołania rezerwacji lub nie przybycia do Ośrodka w uzgodnionym terminie zaliczka nie podlega zwrotowi. Wyjątkiem są przypadki losowe, udokumentowane, wówczas potrąca się koszty manipulacyjne w wysokości 100 zł niezależnie od terminu odwołania rezerwacji.
 • Turnus trwa 10 dni i rozpoczyna się pierwszego dnia turnusu od kolacji a kończy się śniadaniem ostatniego dnia. Zakwaterowanie w pokojach od godziny 17.00.
 • Opuszczenie pokoi oraz miejsc parkingowych ostatniego dnia turnusu do godziny 10.00 rano, osoby nie przestrzegające regulaminu będą obciążone 50 % stawki noclegowej za kolejną dobę hotelową.
 • Karta wczasowa obejmuje wyżywienie i zakwaterowanie.
 • W przypadku, gdy wczasowicz wyjeżdża wcześniej, nie zwraca się pieniędzy za nie wykorzystane posiłki i noclegi.

3. W przypadku nie zgłoszenia się wczasowicza w zarezerwowanym wcześniej terminie, Ośrodek anuluje rezerwację po upływie jednej doby. Natomiast zaliczka nie ulega zwrotowi.

4. Na terenie ośrodka obowiązuje cennik sporządzony przez ZW NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego i zatwierdzony przez Przewodniczącego ZW NSZZP. Cennik jest do wglądu w recepcji Ośrodka.

5. Dzieciom w wieku od 3 - 10 lat istnieje możliwość wykupienia 50% porcji wyżywienia.  Zgodnie z przepisami HACCAP zakazuje się wynoszenia posiłków ze stołu  szwedzkiego, osoby nie przestrzegające regulaminu będą obciążone stawką za dany posiłek. Konsumpcja posiłków odbywa się jedynie w jadalni- stołówce ( nie dotyczy imprez, bankietów, wesel).

W przypadku dań na tzw. "wynos" dodatkowo będzie pobierana opłata w kwocie 2.50 zł uiszczaną w recepcji za pojemniki do zapakowania wykupionej porcji wyżywienia. śniadania i kolacje pakowane są wyłącznie przez personel stołówki.

6. Opłata za nocleg dzieci w wieku 0-3 lat wynosi 300 zł za turnus 10-dniowy (30 zł za dobę). Opłata obowiązuje tylko w przypadku gdy dziecko nie ma przydzielonego miejsca noclegowego (własne łóżeczko lub śpi z rodzicem w łóżku). Dodatkowo można wykupić wyżywienie.

7. Korzystający z noclegów są zobowiązani do opłacenia 100 % stawki noclegowej (bez względu na wiek). Natomiast każda osoba powyżej stanu osobowego pokoju (bez względu na wiek) zobowiązana jest do uiszczenia 50 % stawki za nocleg. Domki campingowe z aneksem kuchennym sprzedawana są dla minimum 4 osób – w przypadku zakwaterowania mniejszej ilości osób zostanie pobrana oplata za nocleg za cztery osoby 100 %, powyżej czterech osób stawka noclegowa wynosi 50 %.

8. W przypadku zajmowania pokoju lub domku przez liczbę osób mniejszą niż liczba miejsc w pokoju (domku), wymagana jest dopłata za niewykorzystane miejsca noclegowe w wys. 100 % stawki noclegowej.

8. W przypadku zajmowania pokoju lub domku przez liczbę osób mniejszą niż liczba miejsc w pokoju (domku), wymagana jest dopłata za niewykorzystane miejsca noclegowe w wys. 100 % stawki noclegowej.

9. Przy pobycie poniżej 10 dni wzrasta cena osobodnia.

10. W cenę noclegu wliczone jest śniadanie.

11. Opłatę za pobyt dokonuje się w kasie Ośrodka, płatność gotówką lub kartą płatniczą. Dopuszcza się uiszczenie należności przelewem - po uzyskaniu akceptacji kierownictwa Ośrodka.

12. Wczasowicz przed objęciem przydzielonych pomieszczeń sprawdza stan faktyczny, a ewentualne braki lub uszkodzenia niezwłocznie zgłasza do osoby odpowiedzialnej za rewir (pokojowa).

13. Wczasowicz ponosi pełną odpowiedzialność materialną za zgubienie, zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotów wyposażenia urządzeń Ośrodka powstałych z jego winy lub odwiedzających ich osób.

14. Odpowiedzialność Ośrodka za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez wczasowicza regulują przepisy kodeksu cywilnego.

15. Wczasowicz zobowiązany jest do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, bhp oraz zarządzeń porządkowych. Na terenie Ośrodka obowiązuje zakaz używania otwartego ognia - za wyjątkiem wyznaczonego miejsca na ognisko, które można rozpalić w uzgodnieniu z kierownictwem Ośrodka.

16. Cisza nocna obowiązuje od godziny 23.00 do godziny 7.00.

17. Wprowadzanie psów i kotów na teren Ośrodka jest możliwe tylko w domkach campingowych w uzgodnieniu z kierownictwem. Zwierzęta muszą posiadać aktualne świadectwa szczepień. Psy należy prowadzać w kagańcu i na smyczy. Za pobyt psa na terenie Ośrodka pobiera się opłatę w wysokości 40 zł dziennie, za kota 20 zł dziennie. Pobyt zwierząt nie może kolidować z wypoczynkiem innych gości. W przypadku nie zgłoszenia psa lub kota przez właściciela przy przyjeździe ośrodek dodatkowo dolicza 10 zł dziennie do ww kwoty.
ZAKAZUJE SIĘ WPROWADZANIA ZWIERZĄT W REJON i DO POMIESZCZEŃ STOŁÓWKI.

18. W przypadku rażącego naruszenia podstawowych norm współżycia społecznego na terenie Ośrodka , kierownictwo ma prawo wydalenia wczasowicza.

19. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione bez dozoru pieniądze i kosztowności oraz odzież w szatni przy sali weselnej jak i pojazdy zaparkowane na terenie Ośrodka.

20. Na terenie Ośrodka obowiązuje zakaz używania urządzeń elektrycznych lub gazowych nie znajdujących na wyposażeniu pokoju lub domku. W przypadku uszkodzenia sprzętu ośrodek nie ponosi odpowiedzialności materialnej.

21. Przed opuszczeniem zajmowanego pomieszczenia wczasowicz jest zobowiązany do wyłączenia urządzeń elektrycznych, zamknięcia okien oraz kurków wodociągowych.

22. Pojazdy samochodowe mogą być parkowane tylko w miejscach wyznaczonych przez kierownictwo za odpłatnością. W terminie od 20.06 do 31.08 parking na terenie ośrodka jest płatny dla wczasowiczów 150 zł za turnus 10-dniowy, przy pobycie mniej niż 10 dni  parking kosztuje  22 zł za dobę .

 • Wczasowicz opłacający parking otrzyma pilota do bramy wjazdowej wpłacając kaucję w wysokości 50 zł. Kaucja zostanie niezwłocznie zwrócona po oddaniu pilota w recepcji.
 • Parking na terenie ośrodka jest niestrzeżony, osoby z niepełnosprawnością po okazaniu dokumentu stwierdzającego stopień niepełnosprawności uiszczają 50 % opłaty.

23. Obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu pojazdami na alejki z płytek chodnikowych i trawniki (za wyjątkiem wyznaczonych miejsc).

24. Na terenie Ośrodka obowiązuje zakaz stawiania namiotów i przyczep campingowych.

25. Pobyt w Ośrodku Krokus jest równoznaczny z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku w materiałach o charakterze informacyjnym, promocyjnym oraz na stronach internetowych np. zdjęcia, filmy.

26. Kierownictwo POSW Krokus nie ponosi odpowiedzialności za dzieci oraz młodzież przebywającą na terenie POSW Krokus, a także korzystającą z placu zabaw, siłowni na terenie Ośrodka. Dzieci i młodzież do 18 roku życia pozostają pod opieką rodziców lub opiekunów. Podczas imprez na salach bankietowych typu „bal morsa”, „wesela” „imprezy okolicznościowe” za dzieci odpowiedzialność ponosi rodzic lub prawny opiekun nieletniego.

27. W stołówce oraz jej obrębie obowiązuje zakaz spożywania alkoholu za wyjątkiem imprez okolicznościowych.

28. W przypadku zgubienia klucza opłata wynosi 70 zł w tym:

 • 50 zł wymiana zamka
 • 10 zł brelok z napisem numeru pokoju
 • 10 zł brelok elektroniczny do furtek

29. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - RODO i w sprawie funkcjonowania monitoringu wizyjnego do wglądu w Administracji POSW Krokus oraz na tablicach informacyjnych w budynkach obiektu.

30. Osoby uprawnione z resortu MSWiA oraz pracownicy cywilni policji otrzymują dodatkowy rabat zgodny z uchwałą Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. Zachodniopomorskie , - 5% od ceny noclegów.

31. Kierownictwo Policyjnego Ośrodka Szkoleniowo Wypoczynkowego "KROKUS" w Mielnie zastrzega sobie prawo interpretacji postanowień powyższego regulaminu.

32. W przypadku zmiany stawki podatku VAT lub znacznych podwyżek związanych z inflacją ceny mogą ulec zmianie.